Sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądem najwyższym, naczelnym sądem administracyjnym oraz organami ścigania