Szanowni Państwo,


Od 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).Mając na uwadze
obowiązujące przepisy, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje odnoszące się do przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO, w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.


W związku z  powyższą informacją Kancelaria Radcy Prawnego Maja Rybińska-Majewska informuje Państwa, że:


Administratorem Państwa danych osobowych jest:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAJA RYBIŃSKA-MAJEWSKA

Tel: 
+48 698 025 097
+48 531 335 530
E-mail:
sekretariat@radcarybinska.pl
Adres:
ul. Johanna Herdera 8/1
14-100 Ostróda

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAJA RYBIŃSKA-MAJEWSKA
Tel: 
+48 698 025 097
E-mail: 
sekretariat@radcarybinska.pl
Adres: 
ul. Johanna Herdera 8/1
14-100 Ostróda

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAJA RYBIŃSKA-MAJEWSKA
Tel: 
+48 698 025 097
E-mail:
sekretariat@radcarybinska.pl
Adres:
ul. Johanna Herdera 8/1 
14-100 Ostróda

 • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy na obsługę prawną, zlecenia dotyczącego pomocy prawnej, zastępstwa procesowego przed sądem  lub reprezentacji przed innymi podmiotami, w celu wykonania  usługi bądź dochodzenia roszczeń. Zgodnie z obowiązującym prawem  Państwa dane mogą być przekazane uprawnionym instytucjom w celu należytego wykonywania zleconych czynności;
 • Podanie przez Państwa informacji dotyczących  danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/realizacji zlecenia/ wykonywania zastępstwa;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych;
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia współpracy i realizacji zobowiązań oraz wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania informacji dla celów sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń (do czasu przedawnienia);
 • Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym;
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki  fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony  przed  ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową  utratą,  zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy  dostępem,  zgodnie  ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce organem takim jest Prezes Urzędu  
 • Ochrony Danych Osobowych).
 • Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy   lub pisemnie na adres
 • korespondencyjny Administratora.